MAŁGORZATA WĘGROWSKA-GŁATKI - psycholog, psychoterapeuta, diagnosta (dyrektor Poradni)

Tytuł magistra psychologii uzyskała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizacja - Psychoterapia. Posiada ponad 10 letnie doświadczenia w pracy klicznej. Od momentu uzyskania dyplomu magistra psychologii stale poszerza swoje doświadczenie i umiejętności zawodowe związane z psychoterapią (m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii Oddział Dzieci i Młodzieży, Akademicki Ośrodek Psychoterapii, kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnień i Oddziału Dziennego Psychiatrycznego).

Ukończyła 5 studiów podyplomowych (w tym: 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej uprawniające do prowadzenia psychoterapii; wieloetapowe studia zakończone uzyskaniem Certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień Parpa uprawniające do psychoterapii uzależnień). Brała udział w licznych szkoleniach (łącznie ok. 350 godzin szkoleń) prowadzonych przez polskich i zagranicznych terapeutów m.in.:

- Pokonywanie barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi;

- Opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne;

- Terapia pedagogiczna;

- Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym;

- Praca z rodziną w sytuacji okołorozwodowej (Niebieska Linia)

- Dziecko w konflikcie (Agnieszka Stein)

- Ocena neurorozwojowa dziecka (Izabela Gelleta)

- Specyficzne trudności w uczeniu się – rozpoznawanie potrzeb i opiniowanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia;

- Autyzm i zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży, opiniowanie i orzekanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia;

- Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ;

- Metoda integracji sensorycznej w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym

Relizowała liczne programy profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą (m.in. NOE). Odbyła staż kliczniczy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Dzieci i Młodzieży oraz w warszawskim Młodzeżowym Telefonie Zaufania. Pełni funkcję biegłego psychologa przy Sądzie Okręgowym w Płocku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest założycielem i kierownikiem Centrum Szkoleniowego Intra posiadającej status niepublicznej placówki kształcenia nauczycieli oraz prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Psychoprofilaktyki Intra. Założycielka Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "KROPKA". W chwili obecnej znaczną część energii zawodowej poświęca pracy psychoterapeutycznej z osobami dorosłymi oraz rodzinami.

DOROTA SZCZEPANIK - pedagog, diagnosta, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI, terapeuta ręki

Dorota Szczepanik – mgr pedagogiki, reedukator, wychowawca dzieci i młodzieży. Ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki – specjalność: terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju, jak również studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej na Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ukończone studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii SI w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. W swoim dorobku zawodowym ma również kursy doszkalające (m.in. ,,Profesjonalny Warsztat Terapii Pedagogicznej”). Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce nie tylko języka polskiego, ale również matematyki (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia itd.). Oprócz tego dzieli się swoją wiedzą z nauczycielami oraz rodzicami z zakresu poradnictwa wychowawczego, jak również wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

AGNIESZKA HIRNY- psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin, ambasador metody Kids' Skills

Agnieszka Hirny – mgr psychologii,  terapeutka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki, wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka oraz z psychologii transportu i ruchu drogowego. Certyfikowany Ambasador metody Dam Radę (Kids’ Skills) – Instytut Terapii Krótkoterminowej w Helsinkach. Certyfikowany Coach Pedagogiki Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Losningsinriktad Pedagogik w Sztokholmie. Odbyła liczne szkolenia m.in. w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Fundacji Dzieci Niczyje, Losningsinriktad Pedagogik- Szwecja, Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, Uniwersytecie SWPS oraz w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – PSTTSR. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim. Prowadziła także Punkt Konsultacyjny w Żabiej Woli dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz doznający przemocy domowej. Pracowała także w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
Obecnie pracuje w międzynarodowej szkole podstawowej w Warszawie. Prowadzi konsultacje i terapię dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym terapię par. Możliwa jest terapia w języku angielskim.

KAROLINA OLCZAK - logopeda, psycholog

Karolina Olczak - mgr logopedii, absolwentka kierunku logopedia ogólna i kliniczna prowadzonego przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi oraz osobami dorosłymi (m.in dyslalia, opóźniony rozwój mowy, afazja, dyzartria, dysfagia, jąkanie). Odbywała staże w wielu warszawskich placówkach medycznych m.in w Szpitalu Grochowskim oraz Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym im. Stefana Banacha w Warszawie. Aktualnie w trakcie studiów psychologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (specjalność psychologia kliniczna). Współpracuje z przedszkolem w Żyrardowie, gdzie prowadzi zajęcia logopedyczne m.in  z dziećmi z autyzmem oraz zespołem Aspergera. Do obszaru jej działań w poradni należą: konsultacje, diagnoza, terapia dzieci oraz osób dorosłych.

TOMASZ SZUSTAKIEWICZ - psycholog, terapeuta umiejętności społecznych, terapeuta

Tomasz Szustakiewicz – mgr psychologii, mgr prawa (Uniwersytet Jagielloński). Ukończył studia podyplomowe: Profesjonalny Coaching (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz liczne szkolenia w tym zakresie: Coach ACC w International Coach Federation (2013), Certyfikat Trenera,  Kurs CoachWise Essentials, Certyfikat konsultanta Extended DISC, “Coach czyli kto” – warsztat kształtujący postawę coacha i Mentor Coaching – Coach Master, Kurs „Proffessional Coaching” – Urszula Sadomska (MCC ICF).
Od kilku lat zaangażowany w pracę psychoterapeutyczną z rodzinami i dziećmi:
Obszar Dzieci: Centrum Ingenium – Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci, Konsultacje psychologiczne dla rodziców, GOPS Radziejowice - Indywidualne konsultacje psychologiczne, Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych i wychowawczych, Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Wiskitki Org. - Warsztaty psychologiczne i doradztwo indywidualne z zakresu umiejętności wychowawczych.Polski Związek Niewidomych, Parlament Studentów RP, Mszczonowski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Jesteśmy!, Stowarzyszenie Feniks, Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju Equus, PCPR Rawa Mazowiecka, OPS Grodzisk Mazowiecki, GOPS Wiskitki, GOPS Puszcza Mariańska, GOPS Opoczno, GOPS Zbuczyn.Obszar Biznes: T-Mobile – Kierownik sekcji szkoleń i rozwoju, AmRest Sp. z o.o. (KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks) - HR Leader, Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o. – Konsultant ds. Rekrutacji, Grupa CEDC - Dział HR, Szkolenia i Coachingi biznesowe dla: Remax Construct Sp. z o.o., Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., Grupa Energa, Britenet, Qprogress, Mary Kay, Business Mindset, Makro, Akademia im. Leona Koźmińskiego, FRConsulting, Freemen Edu Sp. z o.o, ODiTK, Nawigator Training Direction, Global Training Center, Lechaa consulting Sp. Z o.o, Sąd Okręgowy w Warszawie, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - Szkolenie z zakresu Coaching dla Doradców Zawodowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - Szkolenia z zakresu Coaching dla pracowników urzędu i inne.

PAULINA PRUSACZYK - logopeda

Paulina Prusaczyk - absolwentka logopedii ogólnej i klinicznej o specjalności glottodydaktyka na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją praktykę logopedyczną uzyskiwała dzięki stażu organizowanym m.in. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, w warszawski przedszkolu oraz szkole. Swoje doświadczenie glottodydaktyczne zdobyła poprzez praktyki na kursach języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców organizowanych przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest również absolwentką Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie oraz ukończyła szkolenie z terapii ręki i języka miganego. Aktualnie współpracuje z warszawskim żłobkiem, w którym prowadzi logorytmikę i rytmikę oraz z żyrardowskim przedszkolem, w którym prowadzi terapię logopedyczną u dzieci z dyslalią.

IWONA WIKTOROWICZ - pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

Iwona Wiktorowicz - mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej z elementami logopedii oraz Oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem. Ukończone studia dają kwalifikacje do pracy jako terapeuta pedagogiczny, do prowadzenia diagnozy oraz terapii z zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na wszystkich etapach kształcenia: przedszkola, szkoły podstawowej, wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, również liceów ogólnokształcących, do prowadzenia terapii uczniów z zaburzeniami mowy, do prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z normą intelektualną posiadających istotne zaburzenia w zakresie funkcji poznawczych, pracy terapeuty z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi. Posiada bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno z małymi dziećmi, jak też i z młodzieżą.

Ukończyła liczne szkolenia i kursy m.in.: Diagnoza dziecka z problemami uczenia się matematyki, Doświadczam,ćwiczę, rozumiem-matematyka w działaniu, Elementy metody Paula Dennisona, Zabawy z muzyką wspierające harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, Sztuka motywowania - nauczanie czynnościowe, Metoda Dobrego Startu, Każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione, lecz na wiele różnych sposobów. Obecnie pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, gdzie prowadzi zajęcia z małymi dziećmi, zajęcia specjalistyczne zarówno z dziećmi jak i młodzieżą, dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami oraz rodzicami.

AGNIESZKA ROZBICKA - psycholog

Agnieszka Rozbicka - mgr Psychologii Zdrowia i Psychoterapii (absolwetnka Akademii  Ekonomiczno-Humanistycznej). Posiada doświadczenie w pracy jako: terapeuta domowy dziecka  z  upośledzeniem umysłowym oraz asystent rodziny z problemem alkoholowym; nauczyciel wspomagający w edukacji dla dzieci z domu dziecka,  animator, przewodnik wycieczek. Praktykę zawodową zdobywała również jako psycholog m.in. w Instytucie Kardiologii w Aninie a także rekruter i szkoleniowiec. Zaangażowana w działaniei grupy rękodzielników organizujących warsztaty manualne dla  dzieci i dorosłych oraz trener zdrowego stylu życia  i prawidłowych nawyków żywieniowych.

KATARZYNA RING-ANDRZEJCZUK - dietetyk, diet coach

Katarzyna Ring-Andrzejczuk - ietetyk z wykształcenia i pasji (absolwentka Akademii Medycznej oraz SGGW w Warszawie). Mama 2 córek. Jest także certyfikowanym diet coachem. Specjalizuje się w poradnictwie żywieniowym i komponowaniu diet (również dla dzieci, wymagających szczególnego żywienia ze względu na stan zdrowia - alergie, nietolerancje pokarmowe i inne choroby dietozależne), z wybiórczością jedzeniową. Pomaga również poszerzać menu dziecka rodzinom, których dzieci mają zbyt monotonny jadłospis.
Wiele czasu poświęca na dodatkowe szkolenia oraz konferencje naukowe, a także na zgłębianie literatury fachowej dotyczącej dietetyki, psychologii oraz coachingu. Zawsze pamięta, że za problemami związanymi z odżywianiem stoi realny człowiek z bagażem życiowych doświadczeń, zwyczajów i codziennych zajęć. Dba więc o to, aby jej propozycje były dla pacjentów jak najbardziej przyjaznym i akceptowalnym wyborem. Twierdzi, że „ zmiana nawyków żywieniowych, stylu życia jest tanią recepta na zdrowie”

PAULINA PIETRZAK-BRYSIAK - fizjoterapeuta

Paulina Pietrzak Brysiak - ukończyła studia magisterskie na Wydziale Rehabilitacji AWF Kraków. Posiada też dyplom terapeuty integracji sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Łodzi, w Fundacji "Jaś i Małgosia". Zajmuje się zaburzeniami wieku rozwojowego z uwzględnieniem zaburzeń neurologicznych i genetycznych. Pracuje cierpliwie, zawsze dążąc do osiągnięcia wyznaczonego celu. W terapii uwzględnia indywidualny potencjał i możliwości Dziecka oraz sugestie i spostrzeżenia Rodziców. Taka dobra współpraca znacząco poprawia efektywność terapii. Żeby coraz skuteczniej pomagać moim małym Pacjentom, nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Uczestniczy w licznych szkoleniach i warsztatach m.im. Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych, studia podyplomowe - neurorozwojowa Terapia Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego, Proprioceptive Neuromuscular Faculitation, Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej.

ANNA KOWALSKA - psycholog, psychoterapeuta, diet coach, terapeuta małżeński

"Trudne problemy pozostawione same sobie stają się jeszcze trudniejsze".
Anna Kowalska - mgr psychologii, psychoterapeuta, jobcoach. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia w zakresie psychoterapii w szkole "Intra" w Warszawie, studia podyplomowe dotyczące jobcoachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a także kursy i szkolenia doskonalące z zakresu psychoterapii indywidualnej.
Obecnie zatrudniona w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi, współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie pomocy psychologicznej. Autorka szkoleń i treningów. Prowadzi zajęcia grupowe dotyczące radzenia sobie ze stresem, skutecznej komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, problemów wychowawczych. Swoją pracę psychoterapeutyczną i szkoleniową poddaje superwizji.